stranice

Šta je budžet

Budžet je dokument koji sadrži spisak planiranih prihoda i rashoda države za jednu godinu. Plan prihoda nam govori koliko novca i iz kojih izvora država planira da ga prikupi, dok rashodi pokazuju na šta država namerava da potroši prikupljeni novac.

Državni budžet priprema Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim ministarstvima i korisnicima budžeta, prema tačno utvrđenoj proceduri koja je definisana Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srbije. Budžet usvaja Narodna skupština u obliku zakona. Nakon usvajanja, on je obavezujući za sve državne organe i novac se može trošiti iskljucivo u okvirima usvojenog budžeta.