Antikorupcija

Prisustvovanje pretresima i uključivanje civilnog društva i građana u praćenje toka postupaka za krivična dela sa elementima korupcije JUKOM promoviše kao model legitiminog „pritiska” na sve aktere krivičnih postupaka da što odgovornije pristupaju svojim ulogama.

Primeri dobre prakse iz EU i regiona, iskustva sa suđenja, pregled i analiza odabranih predmeta i zaključci sa panel diskusija sa sudijama, tužiocima, advokatima i predstavnicima policije, nezavisnih i savetodavnih tela i civilnog društva o preprekama i preduslovima za efektivan postupak za dela sa elementima korupcije nalaze se na sajtu www.antikorupcija.yucom.org.rs.