Odbor za ljudska prava Niš

Odbor za ljudska prava Niš

Adresa: Obrenovićeva bb, TPC Kalča, II sprat, L-B-39, 18000 Niš

Tel: +381 18 526 232, Fax: +381 18 526 233,

e-mail: office@chrin.org

website: www.chrin.org.rs

O organizaciji:
Odbor za ljudska prava Niš je nepolitičko, nevladino, neprofitno udruženje građana/ki osnovano 27. jula 1999. godine i registrovano 9. marta 2000. godine.

Odbor za ljudska prava Niš (www.chrin.org.rs) na teritoriji Srbije sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama sarađuje na pružanju direktne pravne pomoći građanima/kama, analizi postojećih podataka i monitoringu karakterističnih slučajeva nepoštovanja ljudskih prava u cilju izmena i dopuna postojećih zakonskih i podzakonskih regulativa.

Vizija Odbora za ljudska prava Niš je izgrađeno civilno društvo, građanska svest i institucije kao garant zaštite i ostvarenja ljudskih prava.

Odbor za ljudska prava Niš realizuje svoje aktivnosti u okviru dva strateška programa:

Jačanje vladavine prava
Zaštita od diskriminacije
Glavni program Odbora za ljudska prava Niš je program besplatne pravne pomoći (primarna pravna pomoć – uputi, informacije i pravni saveti kao i sekundarna pravna pomoć u vidu besplatnog zastupanja građana/ki pred domaćim i međunarodnim sudovima), u slučajevima povrede ljudskih prava, naročito u slučajevima torture, diskriminacije, porodičnog nasilja i trgovine ljudima. Ovaj program Odbor za ljudska prava Niš realizuje u kontinuitetu više od deset godina, tačnije od 17. decembra 1999. god.

Odbor za ljudska prava Niš je 01. septembra 2000. godine zajedno sa još četiri nevladine organizacije osnovao Mrežu Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS (www.chris-network.org)i od samog osnivanja je kancelarija koja koordinira rad Mreže Odbora CHRIS.

Odbor je jedna od organizacija osnivača Media Centra Niš ( <a href="http://www.mcnis.org.rs/" target="_blank"s>www.mcnis.org.rs), Media i Reform Centra Niš (www.mrcnis.org.rs) i Nacionalne koalicije za decentralizaciju (<a href="http://www.decentralizacija.org.rs/" target="_blank"s>www.decentralizacija.org.rs ).


O javnom zastupanju:
  • U periodu 2010 – 2012 Odbor je realizovao dva programa javnog zastupanja pod nazivom Uklonimo barijere – Jednakost za sve.
  • Opšti cilj javnog zastupanja za oba programa bio je isti:
  • Smanjenje diskriminacije osoba sa invaliditetom stvaranjem pretpostavki za njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice i poštovanje načela jednakosti za sve građane Niša.


Specifičan cilj javnog zastupanja 2010. godine bio je:
  • Uticati na odbornike skupštine Grada Niša da u budžetu za 2011. godinu predvide 3.000.000 dinara za uklanjanje arhitektonskih barijera na objektima i pristupnim raskrsnicama (institucije organa javnih vlasti, zdravstva, kulture i obrazovanja) u nadležnosti lokalne samouprave.
  • Takođe, realizacijom ovog projekta ukazivalo se na odgovornost predstavnika lokalnih vlasti za poštovanje ljudskih prava svih građana/ki, bez obzira na njihovo lično svojstvo, kao i primenu zakona i propisa u punom kapacitetu.
Ostvarili smo specifičan cilj javnog zastupanja:
  • Kroz dve nove-izmenjene budžetske linije unutar Programa (u odnosu na program za 2010. godinu) održavanja komunalne infrastrukture gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2011. godinu, predviđeno je 3.000.000 dinara za uklanjanje arhitektonskih barijera. Ova odluka saopštena je na sednici lokalnog parlamenta decembra 2010. godine tokom usvajanja budžeta grada Niša za 2011. godinu.
Specifičan cilj javnog zastupanja 2011. godine bio je:
  • Uticati na odbornike Skupštine Grada Niša da u budžetu za 2012. godinu opredele 3.500.000 dinara u okviru dela namenjenog Upravi za obrazovanje za postavljanje rampi za pristup obrazovnim ustanovama za osobe sa invaliditetom.
Ostvarili smo specifičan cilj javnog zastupanja:
  • U okviru Programa kapitalnog investiranja Uprave za obrazovanje , kulturu, omladinu i sport za 2012. godinu predviđena su sredstva za izabrane tri škole u Nišu u kojima će se ugraditi 2 lifta za vertikalno kretanje đaka sa invaliditetom, kao i mokri čvor za potrebe đaka sa invaliditetom. Izabrane škole za adaptaciju su upravo one škole koje su bile na listi prioriteta koja je sastavljena od strane članica mreže podrške.