Open Budget Survey

Open Budget Survey je uporedna analiza i ispitivanje koje ocenjuje da li vlade dozvoljavaju javni pristup budžetskim informacijama i daju priliku javnosti da učestvuje u procesu donošenja budžeta na nacionalnom nivou. Takođe, ova analiza procenjuje kapacitete i nezavisnost zvaničnih nadzornih institucija

http://survey.internationalbudget.org/#profile/RS