Da li je visina primanja zaposlenih u državnim institucijama javna informacija?

P:

Da li je visina primanja zaposlenih u državnim institucijama javna informacija? Ako je javna, koji je mehanizam dostupan zainteresovanoj javnosti kada republička institucija o kojoj je reč odbija da dostavi informaciju o tome kako raspoređuje budžetska sredstva koja su joj na raspolaganju za lične dohotke zaposlenih. Konkretno, odgovor institucije na pitanje “Kolike su plate rukovodilaca i pojedinih zaposlenih?” glasi – “Ne možemo da vam kažemo, doneli smo sopstveni pravilnik po kojem je to tajna”.

O:

Shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni Glasnik RS“ broj 120/04, 54/07, 104/09 I 36/10 ) informacija od javnog značaja je informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.
Da bi se neka informacija smatrala informacijom od javnog značaja nije bitno da li je izvor informacije organ javne vlasti ili neko drugo lice, nije bitan nosač informacija (papir, traka, film, elektronski mediji i slično) na kome se nalazi dokument koji sadrži informaciju, datum nastanka informacije, način saznavanja informacije, niti su bitna druga slična svojstva informacije.
Isti zakon definiše da je organ javne vlasti:
 1. ) državni organ, organ teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave, kao i organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja;
 2. ) pravno lice koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu državni organ.

Smatra se da opravdani interes javnosti da zna, postoji uvek kada se radi o informacijama kojima raspolaže organ vlasti koje se odnose na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, a ako se radi o drugim informacijama kojima raspolaže organ vlasti, smatra se da opravdani interes javnosti da zna postoji, osim ako organ vlasti dokaže suprotno.
Članu 5. ovog zakona kaže da svako ima pravo da mu bude saopšteno da li organ vlasti poseduje određenu informaciju od javnog značaja, odnosno da li mu je ona inače dostupna, kao i da svako ima pravo da mu se informacija od javnog značaja učini dostupnom tako što će mu se omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, pravo na kopiju tog dokumenta, kao i pravo da mu se, na zahtev, kopija dokumenta uputi poštom, faksom, elekronskom poštom ili na drugi način.
U članu 39. ovog zakona je propisano da državni organ, najmanje jednom godišnje, izrađuje informator sa osnovnim podacima o svom radu.
U Uputstvu za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni Glasnik RS“, br. 68/2010) definisani su obavezni delovi informatora, i to:
 1. sadržaj;
 2. osnovni podaci o državnom organu i informatoru;
 3. organizaciona struktura;
 4. opis funkcija starešina;
 5. opis pravila u vezi sa javnošću rada;
 6. spisak najčešće traženih informacija od javnog značaja;
 7. opis nadležnosti, ovlašćenja i obaveza;
 8. opis postupanja u okviru nadležnosti, ovlašćenja i obaveza;
 9. navođenje propisa;
 10. usluge koje organ pruža zainteresovanim licima;
 11. postupak radi pružanja usluga;
 12. pregled podataka o pruženim uslugama;
 13. podaci o prihodima i rashodima;
 14. podaci o javnim nabavkama;
 15. podaci o državnoj pomoći;
 16. podaci o isplaćenim platama, zaradama i drugim primanjima;
 17. podaci o sredstvima rada;
 18. čuvanje nosača informacija;
 19. vrste informacija u posedu;
 20. vrste informacija kojima državni organ omogućava pristup i
 21. informacije o podnošenju zahteva pristnformacijama.

Iz svega navedenog, možete zaključiti da informacija o platama finkcionera i zaposlenih u državnim organima nije tajna, već naprotiv, obavezni deo informatora o radu tog organa koji se objavljuje najmanje jednom godišnje i mora se učiniti dostupnim javnosti. Ukoliko niste dobili traženi podatak, možete se žalbom obratiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Više o ovoj temi možete pronaći na web stranici Poverenika http://www.poverenik.org.rs. Na ovoj web strani možete pronaći i Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.