Kakvi su efekti subvencija za zapošljavanje?

P:

Koliko je novih radnih mesta otvoreno subvencijama za zapošljavanje Nacionalne službe za zapošljavanje i koliko nas je sve to koštalo?

O:

U poslednje tri godine Nacionalna služba za zapošljavanje je sa skoro 80 miliona eura finansijski podržala zapošljavanje nešto manje od 56 hiljada nezaposlenih osoba. Ovaj podatak odnosi se na šest najvažnijih programa koje NSZ sprovodi u okviru napora za smanjenje nezaposlenosti i stimulisanja zapošljavanja.
Za isto vreme, prema podacima NSZ, broj nezaposlenih u Srbiji porastao je za 163.454 osoba, odnosno sa 573.348 u aprilu 2010 godine na 736.802 u aprilu 2012 godine.
Nacionalna služba dodeljuje novčana sredstva u vidu subvencija, podsticaja i sufinansiranja, kako poslodavcima radi zapošljavanja, tako i nezaposlenima radi njihovog smozapošljavanja.
Najpre, NSZ podstiče otvaranje novih radnih mesta u privatnim preduzećima jednokratnim subvencijama u iznosu od 100.000 do 400.000 dinara po novozaposlenom. Visina podsticaja zavisi od stepena razvijenosti opštine na čijoj se teritoriji novo radno mesto otvara – što je opština nerazvijenija, viši je iznos subvencije. Kroz ovaj program u poslednje tri godine subvencionisano je zapošljavanje ukupno 12.800 nezaposlenih sa ukupno 2.153.725.391 dinara. U okviru posebnog programa koji subvencioniše zapošljavanje Roma, NSZ je pomogla otvaranje ukupno 82 nova radna mesta sa 13.140.000,00 dinara. Međutim, ova pomoć se ne odnosi na sve poslodavce koji su otvorili nova radna mesta. Naime, subvencije iz ovog programa dodeljuju se putem javnih konkursa koji raspisuju lokalne samouprave i NSZ. Od ukupno 25.487 novootvorenih radnih mesta koja su poslodavci prijavili na konkurse u poslednje tri godine, subvencionisano je njih 12.800.
Pored ovog programa, NSZ podstiče zapošljavanje teže zapošljivih osoba tako što preuzima obaveze poslodavaca da plaćaju doprinose za novozaposlene iz ove kategorije. Prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, u ovu grupu spadaju muškarci stariji od 50, odnosno žene starije od 45 godina, zatim osobe mlađe od 30 godina i osobe sa invaliditetom. Njihove doprinose NSZ, umesto poslodavaca, u potpunosti ili delimično plaća u periodu od dve do tri godine. Ukupan iznos sredstva utrošenih za ovu namenu u protekle tri godine iznosio je 1.326.697.002 dinara. Na ovaj način je stimulisano zapošljavanje ukupno 8.758 nezaposlenih.
Subvencije za samozapošljavanje dodeljuju se nezaposlenima koji se nalaze na evidenciji NSZ za pokretanje sopstvenog posla. Obaveza korisnika ovih subvencija je da prođu obuku iz oblasti preduzetništva. Visina pojedinačne subvencije za samozapošljavanje iznosi 160.000 RSD. Na ovaj način je u protekle tri godine subvencionisano ukupno 7.888 nezaposlenih sa 1.272.663.912 dinara.
Dodatni oblici subvencija za samozapošljavanje su: samozapošljavanje lica romske nacionalnosti, jednokratna isplata novčane naknade za samozapošljavanje i jednokratni podsticaj za korisnike novčane naknade koji se isplaćuju nezaposlenima pod propisanim uslovima, jednokratno, a umesto novčane naknade u mesečnim iznosima. Putem ovih programa od 2010, zaključno sa 2012, zaposleno je 1.391 osoba čije je samozapošljavanje subvencionisano sa ukupno 207.240.313,00 RSD.
Podršku zapošljavanju teže zapošljivih lica NSZ pruža i kroz program Javnih radova. Taj program odnosi se na dugoročno nezaposlene, osobe bez kvalifikacija, osobe sa invaliditetom, mlade, stare, žene žrtve porodičnog nasilja, korisnike socijalne pomoći, itd. Javni radovi se sprovode u oblastima socijalne zaštite, humanitarnih i kulturnih delatnost, kao i prilikom obnavljanja infrastrukture, održavanja i zaštite životne sredine i slično. Vrsta i obim javnih radova se određuju pojedinačno za svaku opštinu u zavisnosti od stvarnih potreba i raspoloživih sredstava. U protekle tri godine u javnim radovima učestvovalo je ukupno 15.173 nezaposlenih čije je angažovanje subvencionisano sa ukupno 2.050.745.271 RSD.
Kroz sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja putem finansiranja mera predviđenih akcionim planovima zapošljavanja lokalnih samouprava podržano je zapošljavanje dodatnih 9.859 lica i za tu namenu izdvojeno ukupno 2.637.337.931 RSD.
Ukupno, u periodu od 2010. do 2012. godine kroz ove programe podržano je zapošljavanje 55.951 nezaposlenih sa 7.876.122.300,18 dinara (oko 78.761.223 EUR).
Treba pomenuti da, pored Nacionalne službe za zapošljavanje, postoje i drugi oblici državnog subvencionisanja novih radnih mesta. Tako je, kroz program za privlačenje direktnih investicija Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) do sada iz budžeta Srbije podržano otvaranje preko 44,046 novih radnih mesta sa ukupno 252,250,017 EUR.