Rashodi za zaposlene u javnom sektoru

P:

Broj zaposlenih i izdvajanja za zaposlene u javnom sektoru česta su tema u Srbiji. Iz nekih izjava ministra finansija i mnogih drugih članova Vlade može se zaključiti da se ne raspolaže preciznim podacima o broju zaposlenih u javnom sektoru.

O:

Da bi utvrdili bar deo izdvajanja za zaposlene u javnom sektoru, napravili smo pregled sredstava koje su Grad Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Čačak i Užice planirali da potroše za primanja zaposlenih u poređenju sa ukupnim sredstvima koja su planirana budžetima ovih gradova za 2013. godinu. Takođe dajemo i podatke o visini budžeta po stanovniku u ovim gradovima.
Napominjemo da smo ovde izdvojii samo one rashode za zaposlene koji su tako iskazani u budžetima gradova (plate, socijalni doprinosi, naknade troškova za zaposlene, socijalna davanja i nagrade zaposlenima i odborničiki/poslanički dodatak), a da u ove iznose nisu uvršćeni ostali rashodi koji se mogu odnositi na zaposlene (npr. Rashodi za službena putovanja, Rashodi za stručna usavršavanja zaposlenih i sl.), kao ni rashodi koji vrlo često odlaze na dodatno angažovanje lica u gradovima i opštinama putem Ugovora o delu (npr. Usluge po ugovoru, specijalizovane usluge i sl.). Ovo napominjemo zbog činjenice da u javnom sektoru u Srbiji, pored prikazanog broja zaposlenih i izdataka za njihove plate koji se mogu utvrditi analizom budžeta i Završnih računa, postoje i drugi troškovi koji odlaze na angažovanje dodatnog broja lica odnosno njihova primanja, pa je samim tim broj onih koji su angažovani u javnoj sektoru, kao i izdaci koji se odnose na njihovo angažovanje, veći od iznosa koji se prikazuje.

Grad Beograd Ukupan budžet Rashodi za zaposlene Učešće rashoda za zaposlene u ukupnom budžetu Broj Stanovnika (Popis 2011.) Budžet po stanovniku 91.337.811.580 11.391.922.379 12 % 1.659.440 55.041 Novi Sad Ukupan budžet Rashodi za zaposlene Učešće rashoda za zaposlene u ukupnom budžetu Broj Stanovnika (Popis 2011.) Budžet po stanovniku 21.383.287.732,15 3.663.407.468 17 % 341.625 62.593 Niš Ukupan budžet Rashodi za zaposlene Učešće rashoda za zaposlene u ukupnom budžetu Broj Stanovnika (Popis 2011.) Budžet po stanovniku 11.178.599.000 2.211.643.000 20 % 260.237 42.955 Kragujevac Ukupan budžet Rashodi za zaposlene Učešće rashoda za zaposlene u ukupnom budžetu Broj Stanovnika (Popis 2011.) Budžet po stanovniku 9.484.000.000 1.548.243.940 16 % 179.417 52.869

Čačak Ukupan budžet Rashodi za zaposlene Učešće rashoda za zaposlene u ukupnom budžetu Broj Stanovnika (Popis 2011.) Budžet po stanovniku 3.629.000.000 837.021.532 23 % 115.337 31.430

Užice Ukupan budžet Rashodi za zaposlene Učešće rashoda za zaposlene u ukupnom budžetu Broj Stanovnika (Popis 2011.) Budžet po stanovniku 2.704.518.710 602.176.954 22 % 78.040 34.655

Izdaci za zaposlene se u ovim gradovima kreću od 12 % od ukupnog budžeta u Gradu Beogradu do 23% budžeta u Čačku. Kao ekstreman primer ogromnih izdataka za plate i ostale naknade zaposlenima koji iznose više od 1/3 ukupnog budžeta dajemo opštinu Prokuplje. Prokuplje Ukupan budžet Rashodi za zaposlene Učešće rashoda za zaposlene u ukupnom budžetu Broj Stanovnika (Popis 2011.) Budžet po stanovniku 1.512.351.000 572.525.000 38 % 44.419 34.047

Kada posmatramo visinu budžeta po stanovniku, primećujemo da je iznos budžeta po stanovniku najveći u Novom Sadu gde iznosi 62.593 dinara. Slede Beograd i Kragujevac sa nešto više od 50 hiljada dinara, dok je budžet po stanovniku najniži u Čačku i iznosi 31.430 dinara.