Koliko košta školovanje osnovca

P.

Da li je tačno da svi budžetski korisnici imaju obavezu da objave informatore o radu?

O.

Na Međunarodni dan prava javnosti da zna, 28. septembra Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije Rodoljub Šabić uručio je priznanje za najbolji informator o radu državnih organa Ministarstvu kulture i informisanja. Ministar Ivan Tasovac primio je priznanje u ime Ministarstva, koje je, kako piše na njihovom sajtu „u kratkom roku uspelo da napravi i objavi informator koji može da služi za primer“. Sam Poverenik je organizovao konkurs državne organe pozivajući ih na poštovanje zakonske obaveze da putem informatora obaveštavaju javnost o svom radu. Pridružujemo se ukazivanju na značaj postojanja informatora o radu organa vlasti našim istraživanjem o kvalitetu informatora ministarstava u novoj Vladi.
Zakonska obaveza izrade i objavljivanja informatora o radu stupila je na snagu 2005. godine. Od tada državne ustanove, gradske i opštinske vlasti, javna (državna) preduzeća i fondovi, jednom rečju – svi budžetski korisnici imaju dužnost da kroz informatore o radu transparentno i redovno prikazuju način poslovanja. Smatra se da je državni organ ispunio obavezu Zakona da informator o radu izradi najmanje jednom godišnje, ukoliko taj document redovno i adekvatno ažurira. Činjenično prikazane nadležnosti državnih organa, podaci o organizacionoj strukturi i budžetu, opis uluga koje organ pruža neophodne su stavke kvalitetnog informatora. Osim toga, poželjno bi bilo da korisnici budžetskog novca svoje informatore ažuriraju na mesečnom nivou, što ne bi trebalo da bude problem, jer bi se aktivnost ogledala u dopunjavanju već postojećih informatora na veb-stranicama državnih organa. Postoje državni organi koji nisu ispunili zakonsku obavezu izrade i objavljivanja informatora, kao i oni čije se poslovanje razlikuje od podataka izloženih u njemu. U ovim slučajevima Poverenik je ovlašćen da reaguje slanjem dopisa državnom organu koje se oglušilo o zakon. Koja ministarstva spadaju u ovu kategoriju, a koja su ona koja su u potpunosti ispoštovala zakonsku obavezu pročitajte u daljoj analizi.
Pojedinačnom analizom informatora o radu svih 18 ministarstava u Vladi zaključili smo da njih osam poseduje informatore koji su u velikoj meri u skladu sa Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa. To su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja i Ministarstvo kulture i informisanja. Ova ministarstva na svojim internet prezentacijama imaju uočljiv baner ili opcijau na glavnom meniju koji vode ka informatoru. Informator treba da je mesečno ažuriran i da sadrži sve obavezne delove. Sadržaj je na prvoj strani iza naslovne. Slede osnovni podaci o ministarstvu i informatoru. Organizaciona struktura je prikazana i u grafičkom i narativnom obliku. Opis funkcija rukovodioca, sa ovlašćenjima i dužnostima, detaljno je opisan. Istaknuta su precizna pravila u vezi sa javnosti rada (poreski identifikacioni broj, adresa, e-mail adresa, radno vreme, kontakt osobe zadužene za saradnju sa novinarima i javnim glasilima, kontakt službenika ovlašćenih za postupanje po zahtevima za pristup informacijama, opis pristupačnosti osobama sa posebnim potrebama ). Spisak najčešće traženih informacija od javnog značaja sadrži spisak istih, kao i način na koji je informacija zatražena (pisanim putem - štampana verzija, pisana forma – elektronska verzija, ili direktno obraćanje licu zaduženom za odgovore po zahtevima za pristup informacijama).
Opisane su nadležnosti, obaveze i ovlašćenja koje ministarsvo ima. Takođe, opis postupanja u okviru nadležnosti, obaveza i ovlašćenja. Navedeni su svi propisi koje ministarstvo koristi prilikom poslovanja (uredbe, pravilnici, ratifikovani sporazumi i konvencije, strategije i odluke). Usluge koje, u okviru delokruga utvrđenog zakonom, ministarstvo pruža zainteresovanim licima izražene su kroz tabelu odnosa usluga i cena. Potreban postupak radi pružanja usluga u vidu podnošenja zahteva stoji u objašnjenju informatora, dopunjen grafičkim prikazom pregleda podataka o uslugama koje su pružene sa nazivom usluge, kontom i uplaćenim iznosom. U odeljku „Podaci o prihodima i rashodima“ pod prihodima su navedeni oni iz budžeta, doprinosi, donacija i ostala primanja, a pod rashodima naknade, troškovi, usluge po ugovoru, sredstva za rad, otplata kamata, subvencije, izdaci itd.
Prihodi i rashodi moraju biti prikazani za prvu prethodnu, tekuću i godinu koja stiže. Ostvareni, odobreni i planirani prihodi i rashodi grafički su prikazani u jednoj, ili više tabela. U tekstu informatora nalazi se link ka izveštaju revizora, ukoliko je budžet bio podvrgnut reviziji. Podaci o javnim nabavkama za prvu prethodnu i tekuću godinu, u vidu usluga, dobra i radova navedeni su pojedinačno za svaku nabavku, a na kraju i zbirno sa vrednostima u dinarima. Objavljuje se i procentualan ishod postupaka, uspešno sprovedenih, obustavljenih, delimično sprovedenih ili poništenih u celosti. Državna sredstva predstavljaju sredstva koje ministarstvo dodeljuje drugim licima, određenim kategorijama stanovništva. Npr.oslobađanje od obaveze plaćanja naknade za usluge koje dato ministarstvo pruža, sa spiskom podnosioca molbe, predmeta/usluge, i vrednosti pružene usluge. Precizni podaci o isplaćenim platama, zaradama i drugim primanjima iskazani u vidu prosečne plate prema stručnoj spremi zaposlenih.
Posebna tabela sa imenima zaposlenih na položaju, radno mesto, i isplaćena plata. Sredstvima rada koje ministarstvo raspolaže (poslovne i stambene zgrade, zemljište, restorani, odmarališta, skladišta, garaže…) grafički su predstavljeni. Čuvanje nosača informacija vrši se po principu opisa mesta gde se nalazi dokumentacija. Mesta za čuvanje mogu biti arhivi, biblioteke, elektronske baze podataka, registratori, računari, zajednički server. Ministarstvo je dužno da iznese podatke o vrstama informacija u posedu, u smislu odluka, žalbi, ugovora, dopisa građana, ponude o javnim nabavkama, dokumentacija o izvršenim uplatama, službene beleške, zapisnici sa sednica i dr. Važni su i podaci o vrstama informacija kojima ministarstvo omogućava pristup. Pa su tako navedene informacije kojima je pristup dozvoljen, sa izuzecima po čl. 9, 10 i 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 120/04, 54/7, 104/9, 36/10). Na kraju svakog informatora objašnjen je postupak o podnošenju zahteva za pristup informacijama.

Ministarstva koja su gotovo potpuno ispoštovala propise Uputstva, ali nisu svoje informatore ažurirali na vreme ( septembar ), su sledeća: Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine ( avgust 2013. ); Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike ( avgust 2013. ); Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija ( jul 2013. ); Ministarstvo građevinarstva i urbanizma ( jul 2013. ); Ministarstvo pravde i državne uprave ( februar 2013. ); Ministarstvo saobraćaja ( jun 2013. ); Ministarstvo omladine i sporta ( maj 2013. ). Pored toga, Ministarstvo omladine i sporta ponudilo je na svojoj zvaničnoj veb-prezentaciji informatore jedino u Word formatu, što delimično otežava pretragu potrebnih informacija iz sadržaja. Generalno, postojeći informatori se odlikuju dostupnošću, zainteresovano lice ih može lako pronaći na internet stranici željenog ministarstva. Pretežno su ponuđeni u oba pisma, kao i u dve forme dokumenta ( .docx, .pdf ), izuzev gore navedenog Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva kulture i informisanja. Sadržaj svih informatora je funkcionalan, a slike i linkovi su upotrebljivi. Ministarstva koja su objavila kompletne informatore istakli su u okviru njih sva tražena poglavlja iz Uputstva. Pozitivan zaključak o informatorima ministarstava najviše se primećuje po poglavljima o transparentnosti isplata plata i podacima o javnim nabavkama. Do pre nekoliko godina infrormacije nedostupne građanstvu sada primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja postaju vidljive i korisne.

Izdvajamo Ministarstvo finansija, koje je uz priložene izveštaje o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, u obrazloženju navelo da je u toku sistematizacija radnih mesta, te da će oni u skladu sa Izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima ( „Sl.glasnik RS“ br. 76/2013 ) informator objaviti kada proces bude okončan. Verovatno zbog nedavne rekonstrukcije Vlade i kod Ministarstva privrede susreli smo se sa sličnom situacijom. Zapravo, ovo ministarstvo još uvek nema zvaničnu internet stranicu, samim tim ni informator o radu. Na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede došli smo do podatka da je informator u fazi ažuriranja.