Šta su javne nabavke male vrednosti?

P.

Šta zapravo znače javne nabavke male vrednosti? Koji su novčani limiti da bi se neka nabavka mogla nazvati nabavkom male vrednosti?

O.

Novi Zakon o javnim nabavkama (“Službeni Glasnik RS” broj 124/2012) stupio je na snagu 6. januara 2013. godine, a počeo da se primenjuje 1.aprila 2013. godine. Član 39. tog zakona je definisao javne nabavke male vrednosti kao nabavke istovrsnih dobara, usluga Ili radova čija je ukupna procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od 3.000.000 dinara.
Za nabavke istovrsnih dobara usluga ili radova čija je ukupna procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od 400.000 dinara, naručioci nisu obavezni da primenjuju Zakon o javnim nabavkama. Ipak, kada sprovodi ove nabavke, naručilac je dužan da spreči postojanje sukoba interesa, da obezbedi konkurenciju i da ugovorena cena ne bude veća od uporedive tržišne cene. Naručilac u postupku javne nabavke male vrednosti poziva najmanje tri lica koja obavljaju delatnost koja je predmet javne nabavke I koja su prema saznanjima naručioca sposobna da izvrše nabavku, da podnesu ponude. Novina koju je doneo važeći zakon jeste i obaveza naručioca da istovremeno sa pozivanjem ponuđača objavi poziv za podnošenje ponuda na Portalu nabavki.
Prema odredbama starog zakona, naručioci nisu bili obavezni da objavljuju oglase u postupcima javnih nabavki male vrednosti što je za posledicu imalo potpuno odsustvo javnosti u prilikom sprovođenja ovih postupaka i znatno ograničenu konkurenciju s obzirom na to da su naručioci sami odlučivali koje ponuđače će pozvati da podnesu ponude. Ova novina će u znatnoj meri doprineti transparentnosti ovih postupaka i obezbeđenju konkurencije, što bi u krajnjem trebalo da ima za rezultat i određene uštede kod naručilaca.