Kako da kontrolišemo troškove lokalne samouprave?

P.

Da li je moguće otvoriti kancelarije – ili za početak odrediti poverenike za svaki okrug u Srbiji, koji će pratiti investicije i trošenje budžetskih sredstava lokalnih samouprava i budžetskih korisnika; i izveštavati o tome?

O.

Prema Zakonu o budžetskom sistemu, budžetski sistem čine budžet Republike Srbije, budžeti lokalne vlasti i finansijski planovi organizacija za obavezno socijalno osiguranje.
Prema Ustavu i zakonu najviši državni organ revizije javnih sredstava u Republici Srbiji je Državna revizorska institucija, kao samostalan i nezavisan državni organ, koji je za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorna Narodnoj skupštini Republike Srbije. Zakonom je propisano da DRI obavlja reviziju na osnovu godišnjeg programa revizije, koji obavezno svake godine obuhvata:
  • budžet Republike Srbije;
  • organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;
  • odgovarajući broja jedinica lokalne samouprave;
  • poslovanje Narodne banke Srbije koje se odnosi na korišćenje javnih sredstava;
  • odgovarajući broj javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao direktni odnosno indirektni korisnik javnih sredstava i kod kojih ima učešće u kapitalu odnosno upravljanju.

Jačanjem kapaciteta Državne revizorske institucije, koja još uvek nema dovoljno zaposlenih, kao ni odgovarajući prostor za rad, biće obezbeđeni uslovi za širi i redovniji obuhvat revizije korišćenja javnih sredstava kod jedinica lokalne samouprave.