Kako do prioriteta u trošenju budžetskog novca?

P.

Kako se postavljaju prioriteti u trošenju budžetskih sredstava?

O.

Opštinski/gradski budžet je plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka za jednu godinu sa okvirnim planovima za naredne dve godine. Plan prihoda nam govori koliko novca i iz kojih izvora opština/grad planira da prikupi, dok planirani rashodi pokazuju na šta se prikupljeni novac namerava potrošiti.
Jedan deo novca iz budžeta uvek odlazi na finansiranje lokalne administracije i javnih ustanova koje se finansiraju iz budžeta (škole, vrtići, ustanove kulture, javna komunalna preduzeća i sl). Ostatak novca se obično troši na rešavanje infrastrukturnih problema kao što su izgradnja ili popravka puteva, mostova, vodovoda, vrtića i sl. objekata.
Budžetski novac bi trebao da služi za zadovoljenje potreba i rešavanje problema lokalnog stanovništva. To znači da bi svi oni koji učestvuju u pripremi lokalnog budžeta/odeljenja i službe za finansije, institucije i ustanove i lokalni političari/trebalo da u proces pripreme budžeta uključe građane kako bi na što bolji način uočili njihove potrebe i problem. Jedan od načina uključivanja građana i šire javnosti u proces pripreme budžeta jeste organizovanje javne rasprave o budžetu. Na ovim javnim raspravama građani bi trebalo da imaju mogućnosti da iskažu svoje potrebe i problem čije rešavanje iziskuje novac.
Javne rasprave se mogu organizovati na razne načine: organizovanjem sastanaka sa građanima po mesnim zajednicama, organizacija okruglih stolova i panela, anketiranje građana, prijem zahteva i predloga građana putem elektronske pošte, prezentacija budžeta javnosti putem medija i slično.
Dobar način uključivanja građana u proces planiranja budžeta trebalo bi da prikuplja predloge građana svakodnevno, tokom cele godine, na primer, postavljanjem kutije za prijem zahteva građana u prostorijama mesnih zajednica ili uprava.
Nažalost, mali broj lokalnih samouprava u Srbiji ima razvijenu praksu organizovanja javnih rasprava koje rezultiraju i prihvatanjem predloga građana. Neke lokalne samouprave imaju samo prezentacije budžeta u medijima, neke svoje budžete objavljuju na web prezentacijama ili oglasnim tablama, ali ne omogućavaju građanima da saopšte svoje potrebe i daju predloge. U teoriji, tek kada se usaglase stavovi ova dva “pregovarača” (građana i predstavnici vlasti) predlog budžeta za narednu godinu upućuje se lokalnoj skupštini na usvajanje.