Ko donosi budžet u nekoj opštini/gradu?

P.

Često čujemo da su devizne rezerve smanjene za određen iznos predstavljen u milionima evra. Šta sve spada u devizne rezerve i čemu one služe?

O.

Prema metodoligiji Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) devizne rezerve su „devizna sredstva koja su dostupna monetarnoj vlasti i kontrolišu ih monetarne vlasti, a koriste se za direktno finansiranje platno-bilansne neravnoteže i indirektno regulisanje takve neravnoteže putem intervencija na deviznom tržištu, kojima se utiče na devizni kurs, i/ili za druge svrhe“ Prema Zakonu o Narodnoj banci Srbije devizne rezerve Narodne banke Srbije čine:
  • potraživanja Narodne banke Srbije u devizama na računima u inostranstvu;
  • hartije od vrednosti na računima Narodne banke Srbije u inostranstvu;
  • specijalna prava vučenja i rezervna pozicija kod Međunarodnog monetarnog fonda;
  • zlato i drugi plemeniti metali;
  • efektivni strani novac.

Narodna banka Srbije upravlja deviznim rezervama u skladu s načelima likvidnosti i sigurnosti. Devizne rezerve koriste se (NBS interveniše kupovinom, odnosno prodajom deviza na međubankarskom deviznom tržištu) za:
  • održavanje likvidnosti u plaćanjima prema inostranstvui
  • intervencije na deviznom tržištu.
Pogledati i:
http://www.nbs.rs/internet/cirilica/40/40_5/40_5_7/index.html
http://www.tvojnovac.nbs.rs/40/teme/index.html