Šta je poreska evazija?

P.

Šta je poreska evazija i kako ona utiče na budžet?

O.

Poreska evazija je pojava izbegavanja plaćanja poreza. S obzirom da su poreski prihodi deo ukupnih prihoda države, jasno je da poreska evazija utiče na smanjenje obima ukupnih prihoda države, tj. na smanjenje ukupne količine novca koji država ima na raspolaganju u toku budžetske godine.
Ako imamo u vidu da se iz ukupnih prihoda, odnosno novca koji država prikupi, finansira i zadovoljenje potreba građana u oblastima nadležnosti države kao što su: zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita i slično, zaključujemo da smanjen obim prikupljenih poreza i ostalih prihoda države znači da država mora da smanji potrošnju. Smanjenje potrošnje vrlo često može značiti i niži stepen zadovoljenja naših potreba u ovim oblastima.
Kada nije u mogućnosti da smanji potrošnju, a ubiranje poreza i ostalih prihoda nije dovoljno za finansiranje javnih rashoda, država je prinuđena da se zadužuje. Zaduživanjem se povećavaju rashodi države u narednim godinama zbog obaveze vrćanja dugova uz kamate koji se, ukoliko ne rastu poreski i drugi prihodi države, vraćaju na štetu zadovoljenja potreba budućih generacija.