Centralizovane javne nabavke

P.

Šta su centralizovane javne nabavke?

O.

Centralizovane javne nabavke su nabavke koje sprovodi telo za centralizovane javne nabavke koje može da zaključuje okvirne sporazume ili dodeljuje ugovore za nabavku dobara, usluga ili radova namenjenih naručiocima ili ih direktno pribavlja za potrebe naručilaca. Dakle, suština je u tome da se sprovode objedinjene nabavke za više naručilaca. Npr. Kancelarijski material za sve državne organe se nabavlja preko tela za centralizovane nabavke u jednom postupku nabavke, umesto da svaki organa sprovodi postupak za svoje potrebe za kancelarijskim materijalom.
Centralizovane javne nabavke za republičke organe sprovodi Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, dok lokalna samouprava može odlukom da formira telo za centralizovane javne nabavke za potrebe svojih organa.
Takođe, zakonom je predviđena mogućnost da više lokalnih samouprava formira zajedničko telo za centralozovane javne nabavke. Ovo telo lokalne samouprave mogu formirati potpisivanjem sporazuma o formiranju zajedničkog tela za centralizovane javne nabavke. Saglasnost na ovaj sporazum mora dati Uprava za javne nabavke.
Mogućnost centralizacije nabavki je veoma značajna novina koju uvodi novi Zakon o javnim nabavkama ako se ima u vidu da se centralizacijom javnih nabavki mogu ostvariti značajne uštede kod naručilaca zbog mogućnosti smanjenja nabavnih cena i ostalih uslova nabavki pri nabavkama velikog obima dobara, usluga ili radova.
Ono što svakako može biti izazov kod centralizovanih javnih nabavki jeste da njihovo sprovođenje ne ugrozi konkurenciju na tržištu i ne dovede do favorizovanja velikih ponuđača. S tim u vezi, zakonodavac je predvideo da je telo za centralizovane nabavke dužno da postupak javne nabavke oblikuje tako da omogući učešće malih i srednjih preduzeća.