Da li su udruženja građana obavezna da primenjuju Zakon o javnim nabavkama

P.

Da li udruženja građana (socijalno-humanitarne i invalidske organizacije) po novom Zakonu o javnim nabavkama imaju obavezu da postupaju po istom?

O.

Naručilac u smislu Zakona o javnim nabavkama je lice koje:
  1. korisnik budžetskih sredstava, organizacija za obavezno socijalno osiguranje i njeni korisnici, u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem;
  2. pravno lice osnovano u cilju obavljanja delatnosti koje su u opštem interesu, ukoliko je ispunjen neki od sledećih uslova:
    • da se više od 50 % finansira iz sredstava naručioca;
    • da nadzor nad radom tog pravnog lica vrši naručilac;
    • da više od polovine članova organa upravljanja tog pravnog lica čine predstavnici naručioca;
  3. javno preduzeće.
Zakonom je propisano da Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i Uprave za javne nabavke na početku budžetske godine utvrđuje spisak naručilaca koji objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i na Portalu javnih nabavki. Lica koja nisu na spisku naručilac, a koja ispunjavaju gore navedene uslove takođe su dužna su da primenjuju Zakon. U slučaju koji je iznet u pitanju, nije relevantan podatak finansijska struktura jednog projekta, već to da li organizacija ispunjava neki od gore navedenih uslova. Ukoliko ispunjava, smatra se naručiocem i dužna je sprovoditi postupke nabavki bez obzira na finansijsku strukturu pojedinačnih projekata.