Da li je kod malih javnih nabavki neophodno dobiti tri ponude?

P.

Dobili smo od pokrajine podršku za usluge, za koje je neophodno raspisati malu nabavku. Pitanje:da li je neophodno da ta tri ponuđača koje pozivamo, pošalju svoje ponude, to jest, šta da radimo, ako dobijemo samo jednu ponudu od tri prozvanih?

O.

Važeći Zakon o javnim nabavkama u članu 107. propisuje da, nakon sprovedene stručne ocene ponuda, na osnovu izveštaja komisije naručilac donosi odluku o dodeli ugovora, ako je pribavio najmanje jednu prihvatljivu ponudu.
Prihvatljiva ponuda u smislu ovog zakona je ponuda koja je blagovremena, koju naručilac nije odbio zbog bitnih nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograničava, niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuđača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke.
S obzirom na izmene koje je doneo novi Zakon o javnim nabavkama u pogledu obaveze objavljivanja oglasa o javnim nabavkama, treba imati u vidu da sada naručioci i u postupku javne nabavke male vrednosti, pored toga što pozivaju najmanje tri lica koja obavljaju delatnost koja je predmet javne nabavke i koja su prema saznanjima naručioca sposobna da izvrše nabavku, da podnesu ponude , istovremeno su dužni da objave i poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
Ova obaveza objavanja poziva za podnošenje ponuda povećava informisanost ponuđača o postupcima javnih nabavki i povećava broj podnetih ponuda u postupcima javnih nabavki. Takođe, zakon nije zabranio naručiocima da pozivaju i više od tri potencijalna ponuđača, ovo je minimum koji naručioci moraju ispuniti, i u članu 10. Zakona kaže da je naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju.
Ukratko, odgovor na Vaše pitanje je da možete zaključiti ugovor i ukoliko dobijete samo jednu ponudu u postupku javne nabavke male vrednost,i pod uslovom da je ona prihvatljiva. Kako biste u potpunosti ispoštovali Vašu zakonsku obavezu u pogledu transparentnosti postupka i obezbeđenja konkurencije, dužni ste objaviti i poziv za podnošenje ponuda na Portalu nabavki i Vašoj internet stranici ukoliko je imate, a možete pozvati i više od tri potencijalna ponuđača i na taj način obezbediti dodatnu konkurenciju i sigurnost da ćete imati prihvatljivu ponudu.