Kako da svrsishodnije trošimo javne resurse?

P.

Nesvrsishodno trošenje javnih resursa: Molim vas ukažite na samo jedan instrument kako to da promenimo i da utičemo na svrsishodnije trošenje novca na dobrobit većine građana Srbije.

O.

Svrsishodnost se različito posmatra iz različitih ugova pa je potrebno prethodno saglasiti se oko kriterijumima na osnovu kojih se ocenjuje svsihodnost korišćenja javnish sredstava. Sam pojam svsishodnosti izjednačava se sa pojmovima uspešnosti ili učinkovitostii vezan je za kategorije ekonomičnost, efikasnost i efektivnost (tzv. 3E).
Za ocenu svrsishodnosti potrebno je dakle utvrditi:
- da li su li sredstva potrebna za realizaciju postavljenog cilja pribavljena u odgovarajućem kvalitetu, u pravo vreme i uz minimalne troškove;
- da li su obezbeđeni i raspoloživi resursi iskorišćeni na najbolji mogući način, ili su se isti efekti mogli postići i sa uz manje resurse;
- da li su postignuti postavljeni ciljevi.
Primećujemo da već kod definisanja ovih kategorija nailazimo na poteškoće za ocenu svrsishodnosti, jer danas retko nailazimo na jasne, precizne i merljive ciljeve vladinih politika. Primena programskog budžetiranja značajno će olakšati donošenje ocene svrsishodnosti korišćenja javnih sredstava.
Revizija svrsishodnosti (ili performansi) kao vrsta revizije koju sprovode vrhovne revizorske institucije odnedavno se razvila, pa je za očekivati da će jačanje kapaciteta naše Državne revizorske institucije u pogledu osposobljavanja za obavljanje i ove vrste revizije doprineti boljoj upotrebi javnih sredstava. Naravno, pod pretpostavkom da usvoje preporuke date u revizorskim izveštajima.