Ko kreira budžet?

P.

Ko kreira budžet (ko su ljudi koji u Srbiji sastavljaju finalni predlog budžeta)?

O.

Procedura i rokovi za pripremu i donošenje budžeta republike utvrđeni su Zakonom o budžetskom sisremu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 54/2009, 73/2010, 101/2011 i 93/2012). Ključni akteri u procesu pripreme i donošenje budžeta republike su:
  1. Ministarstvo nadležno za poslove finansija
  2. Korisnici sredstava budžeta republike
  3. Vlada Republike Srbije
  4. Fiskalni savet
  5. Narodna skupština Republike Srbije
Predlog Zakona o budžetu republike usvaja Vlada i taj predlog upućuje poslanicima Narodne skupštine na razmatranje i usvajanje. Dakle, krajnju odluku o tome kako će izgledati budžet republike daju poslanici.
Sama procedura i i krajnji rokovi za pripremu i donošenje budžeta republike definisani su budžetskim kalendarom .