Koja su ovlašćenja načelnika opštinske uprave u odobravanju trošenja budžetskih sredstava?

P.

Koja su ovlašćenja načelnika opštinske uprave u odobravanju trošenja budžetskih sredstava (pored naloga za isplatu zarada zaposlenih i tekućih popravki – koja plaćanja može da odobrava)?

O.

Opštinska uprava je shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi jedan od organa opštine, dok je načelnik opštinske uprave rukovodilac tog organa.
Opštinska uprava je u smislu Zakona o budžetskom sistemu direktni korisnik budžeta lokalne vlasti.
Finansiranje svih troškova koji nastaju u vršenju poslova Opštinske uprave kao organa opštine u Odluci o budžetu lokalne vlasti planiraju se u okviru zasebnog razdela. Za planiranje i trošenje ovih sredstava u skladu sa Odlukom o budžetu, finansijskim planom i važećim zakonima, odgovoran je načelnik Opštinske uprave kao rukovodilac Opštinske uprave. Takođe, u okviru razdela opštinske uprave kao direktnog korisnika budžeta lokalne vlasti obično se planiraju i sredstva za finansiranje indirektnih korisnika, korisnika subvencija, dotacija i transfera.
Ovi korisnici planiraju svoja sredstva u skladu sa usvojenim planovima i programima rada. Zahteve za finansiranje svojih aktivnosti ovi korisnici dostavljaju lokalnom organu naduženom za finansije prilikom pripreme Odluke o budžetu opštinske vlasti. Nakon usvajanja Odluke o budžetu lokalne vlasti, odobrena sredstva ovim korisnicima predstavljaju osnovu za izradu njihovih finansijskih planova. Finansijski plan indirektnog i ostalih budžetskih korisnika usvaja nadležni organ budžetskog korisnika (Upravni odbor ili sličan organ). Nakon usvajanja, indirektni i drugi korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti svoje finansijske planove dostavljaju lokalnom organu Opštinske uprave nadležnom za poslove finansija.
Za preuzimanje obaveza, njihovu verifikaciju i izdavanje naloga za plaćanje kao i za zakonito, namensko, ekonomično i efikasno trošenje sredstava korisnika budžetskih sredstava, odgovoran je rukovodilac tog korisnika – direktori ustavnova i javnih preduzeća (Član 71. Stav 1 i 2. Zakona o budžetskom sistemu).
S obzirom da su indirektni i ostali korisnici planirani u okviru razdela Opštinske uprava kao nadležnog direktnog korisnika, i s obzirom da načelnik Opštinske uprave rukovodi nadležnim direktnim korisnikom, on će odobravati prenos sredstava po zahtevima indirektnim i ostalim korisnicima budžeta lokalne vlasti koji se nalaze u nadležnosti direktnog korisnika – Opštinske uprave.
Važno je napomenuti da je naredbodavac za izvršenje budžeta lokalne vlasti predsednik opštine/gradonačelnik, a da načelnik opštinske uprave svojim odobrenjem plaćanja ili transfera sredstava korisnicima budžeta samo potvrđuje da će sredstva biti utrošena u skladu sa zakonom, namenski, ekonomično i efikasno. Važnu ulogu u ovoj, u izvesnoj meri kontrolnoj ulozi, ima lokalni organ za finansije koji je takođe deo opštinske uprave i koji prati izvršenje Odluke o budžetu u skladu sa odobrenom aproprijacijom i usvojenim finansijskim planovima korisnika budžetskih sredstava.