Licence kod javnih nabavki

P.

Da li kod male javne nabavke mogu da učestvujem kao pravno lice ako posedujem izvođačku licencu 412 a naručilac traži izvođacku licencu 410 ili 411?

O.

Ovo je uputstvo šta može da se uradi a konkretan odgovor na ovo pitanje može da da samo Uprava za javne nabavke.
Saglasno članu 76. Zakona o javnim nabavkama naručilac može u konkursnoj dokumentaciji, pored obaveznih uslova propisanih u članu 75. Zakona, poropisati i dodatne uslove za učešće u postupku. Ovi uslovi se, pored ostalog, mogu odnositi na finsnsijski, poslovni, tehnički i kadrovski kapacitet.
Pored obaveznih i dodatnih uslova za učešće u postupku, naručilac je dužan da u konkursnoj dokumentaciji da i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova.
Saglasno gore navedenom, naručilac je taj koji u konkursnoj dokumentaciji određuje uslove i način njihovog dokazivanja, pa se ponuđači za sve nejasnoće u pogledu uslova i njihovog dokazivanja moraju obratiti naručiocu, odnosno komisiji koja sprovodi postupak javne nabavke. Način traženja dodatnih informacija i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda i rokovi su propisani članom 63. Stav 2. Zakona. Nakon prijema zahteva za dodatnim informacijama i pojašnjenjima, naručilac je dužan da pošalje odgovor u u skladu sa članom 63. Stav 3. Zakona. Ukoliko ponuđač u konkretnom slučaju smatra da je naručilac postavio uslove koji nisu primereni imajući u vidu predmet nabavke, moguće je podneti zahtev za zaštitu prava imajući u vidu način podnošenja i rokove definisane u članu 149. Zakona.