Na šta smeju da se potroše pare od ekološke takse?

P.

Da li je jasno utvrđena namena sredstava prikupljenih od ekološke takse i ko njima raspolaže?

O.

Oblast zaštite životne sredine pored ostalih uređuje se i Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 (dr. zakon) i 72/2009 (dr. zakon)). Ovim zakonom propisane su:
  • naknada za zagađivanje životne sredine,
  • naknada za zagađivanje životne sredine u područjima od posebnog interesa i
  • naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine.
Sredstva ostvarena od naknade za zagađivanje životne sredine u visini od 60% prihod su budžeta Republike Srbije, a u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave i koriste se namenski za zaštitu i unapređivanje životne sredine prema programima, odnosno akcionim i sanacionim planovima koji se donose u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonima. U područjima od posebnog interesa, sredstva ostvarena od ove naknade u visini od 80% prihod su budžeta Republike Srbije, a u visini 20% prihod su jedinice lokalne samouprave i koriste se namenski za zaštitu i unapređivanje životne sredine u skladu sa programima, odnosno akcionim i sanacionim planovima koji se donose u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonima. Naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine svojim aktom propisuje skupština jedinice lokalne samouprave, a sredstva ostvarena od ove naknade koriste se, preko budžetskog fonda, namenski za zaštitu i unapređenje životne sredine prema usvojenim programima korišćenja sredstava budžetskog fonda, odnosno lokalnim akcionim i sanacionim planovima, u skladu sa strateškim dokumentima koji se donose na osnovu ovog zakona i posebnih zakona.
Prihodi od naknada ostvareni na napred navedeni način pripadaju budžetskom fondu (fond za zaštitu životne sredine) koji je jedinica lokalne samouprave dužna da otvori. Sredstva budžetskog fonda koriste se namenski, za finansiranje programa i planova zaštite životne sredine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave na njihovoj teritoriji, odnosno lokalne akcione i sanacione planove, u skladu sa Nacionalnim programom i planovima i njihovim interesima i specifičnostima.
Nadležni organ dužan je da pribavi saglasnost Ministarstva na predlog programa korišćenja sredstava budžetskog fonda, a obavezni su i da dostavljaju izveštaj o korišćenju sredstava ostvarenih po osnovu naknade.