Nadležnosti članova Upravnih odbora

P.

Koja je odgovornost, zamenika predsednika upravnog odbora indirektog korisnika budžeta čiji je osnivač opština?

O.

Upravni odbor je organ upravljanja u ustanovi čiji su mandat i nadležnosti definisane Statutom ustanove, a prava i obaveze se obično utvrđuju i Pravilnikom/Poslovnikom o radu Upravnog odbora.
Svaki član Upravnog odbora na sednicama Upravnog odbora može da iznosi svoje mišljenje, primedbe i sugestije u vezi sa svim pitanjima iz nadležnosti Upravnog odbora, ali Upravni odbor će odluke doneti glasanjem na način kako je to definisano Pravilnikom o radu Upravnog odbora. Pravna i odgovornosti članova Upravnog odbora nisu u vezi sa tim da li članovi UO primaju nadoknadu ili ne.
Organ rukovođenja u ustanovi je direktor, pa je sama organizacija rada u ustanovi u nadležnosti direktora ustanove.