Prava ponuđača u postupku javne nabavke

P. Da li je naručilac u postupku malih nabavki u obavezi da objavi koje je ponudjače pozvao da dostave svoje ponude i da li je dovoljna samo jedna ponuda kako bi se zaključio ugovor nabavke male vrednosti ili je potrebno da ponudu dostave svi pozvani ponuđači?

O.

a) Naručilac, ne samo da nije dužan da objavi koje je ponuđače pozvao da podnesu ponude u postupku javne nabavke, već je dužan da iste čuva kao poslovnu tajnu do momenta otvaranja ponuda. Naime, naručilac je shodno članu 14. Stav 1. Tačka 3) dužan da „čuva kao poslovnu tajnu imena zainteresovanih lica, ponuđača i podnosilaca prijava,kao i podatke o podnetim ponudama, odnosno prijavama, do otvaranja prijava, odnosno ponuda.

b) Naručilac postupke javnih nabavki male vrednosti sprovodi shodno članu 39. Zakona o javnim nabavkama. Tim članom Zakona propisano je da je naručilac dužan da pozove najmanje tri lica koja obavljaju delatnost koja je predmet javne nabavke, i koja su prema saznanjima naručioca sposobna da izvrše nabavku. Istovremeno, naručilac objavljuje poziv za podnošenje ponuda na Portalu nabavki i na svojoj internet strani(ukoliko je naručilac ima.

Ovde je važno naglasiti da naručilac ne može pozvati bilo koja tri lica da podnesu ponude, već poziv za podnošenje ponuda mora uputiti licima koja se bave delatnošću koja je predmet nabavke, jer samo takva lica imaju interes da podnesu ponudu. Takođe, Zakon je propisao da naručilac mora pozvati najmanje tri lica, a naručilac može pozvati i više lica ukoliko želi i ukoliko smatra da će na taj način dobiti povoljnije ponude. Na ovaj način, naručilac će obezbediti konkurenciju u postupku javne nabavke male vrednosti.
Nakon što dobije ponude, shodno članu 107. Stav 3. Zakona, naručilac može doneti odluku o dodeli ugovora ako je primio najmanje jednu prihvatljivu ponudu.