Budžetski kalendar

Fiskalna godina u Republici Srbiji se poklapa sa kalendarskom godinom, I traje od 01. Januara do 31. Decembra. Ipak, budžetski proces je dugotrajan i priprema Zakona o budžetu republike za narednu godinu počinje već 15. februara tekuće godine kada ministar nadležan za poslove finansija daje instrukcije budžetskim korisnicima kako da daju predloge prioritetnih oblasti za finansiranje u narednoj godini.