1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10Izgradnja baze za budžetsko zagovaranje


Vaša baza su oni ljudi koji imaju interesa da se reši problem ili pitanje koji su fokus vaše kampanje javnog zagovaranja. To su pre svega ljudi koji su direktno pogođeni tim problemom ili pitanjem. Takođe, baza mogu biti i ljudi iz šire zajednice koji nisu direktno pogođeni problemom, ali kojima je stalo da se problem reši i mogu biti spremni da deluju u tom pravcu. U zajedničkom delovanju, ove dve grupe ljudi imaju potencijal da se izbore za promenu u svom okruženju, ukoliko su dobro informisani i organizovani
Izuzetno je značajno da na početku našeg zagovaranja dobro procenimo trenutnu snagu i posvećenost ljudi koje želimo da pridobijemo za bazu. Sledeća lista pitanja će Vam pomoći u tom procesu:
- Kome je najviše stalo u našoj organizaciji da se ovo pitanje reši? Ko ima najsnažniju ličnu motivaciju? To bi trebalo da budu ljudi odgovorni za komunikaciju sa bazom. - Ko izvan naše organizacije prepoznaje problem i spreman je da se angažuje u našoj organizaciji na njegovom rešavanju?
- Čiji je sve to problem?
- Šta naša baza dobija ako uspemo u javnom zagovaranju? Ko sve još dobija uspehom našeg zagovaranja?
- Koji rizici su prisutni za ljude koji nam se priključe u javnom zagovaranju? - Da li postoje ljudi u našoj potencijalnoj bazi koji već imaju neki uticaj kod donosioca odluka?
- Koji je nivo političke svesti o problemu koji rešavamo kod ljudi u našoj bazi koji imaju uticaja na donosioce odluka?
- Kako možemo te ljude pridobiti, ojačati ih i podržati njihovo učešće u javnom zagovaranju?
- Kako možemo te ljude uključiti u procese donošenja odluka u našoj organizaciji u vezi rada na javnom zagovaranju?

Logika izgradnje baze
Svaka akcija ima polazište u svesti pojedinca da se neki problem mora rešiti. To je nivo individualne svesti o nekom problemu. Neretko, reč je o grupi pojedinaca koji su identifikovali problem i koji žele da se angažuju da ga reše.To ste najverovatnije Vi koji u ovom trenutku čitate ovaj priručnik. Vaš primarni zadatak jeste da edukujete druge i ohrabrujete javnu diskusiju o problemu. Edukacije je moguće raditi na različite načine – od radionica, preko javnih predavanja, distribucije edukativnog materijala, edukativnih kampanja... I edukacije i javne debate dovode do toga da se razvija kolektivna svest o nekom problemu, veći broj ljudi prepoznaje problem i spreman je da se uključi u akciju. Kada dođemo dotle da možemo govoriti da neke grupe ljudi prepoznaju naš problem, potrebno je organizovati ih i dati određene veštine. To je sada viši stepen edukacije od onog u prethodnoj fazi. Potrebno je direktno uključiti ljude u akcije, dati im priliku da kažu svoje mišljenje, pa čak im dati mogućnost da i sami deluju na ovom polju uz našu podršku. Tako dolazimo do izgradnje osećaja moći kod ovih grupa, izuzetno značajnog preduslova za ličnu promenu i njihovu spremnost da zahtevaju promenu u sistemu.