1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10


Kako izabrati problem


Kako izabrati problem?


Organizacije i grupe koje javno zastupaju suočavaju se sa različitim izazovima tokom procesa javnog zastupanja. Problemi na koje nailaze, mogu biti mali, na primer administrativne prirode, ali mogu biti i ozbiljni, politički izazovi za čije rešavanje je potreban stručan tim sa nizom veština i znanja. Identifikovanje svih tih izazova i problema je prvi korak za pronalaženje rešenja. S obzirom da je javno zastupanje dugotrajan proces, teško ćemo uspeti da u jednoj oblasti sve probleme dotaknemo i brzo rešimo. Zbog toga je važno stalno prikupljanje podataka i mapiranje problema koji najviše pogađaju građane. Nije retko da organizacije počnu kampanju javnog zastupanja na osnovu sopstvene procene, nekonsultujući građane koje taj problem zaista pogađa. Da bismo na dobar način izabrali problem koji ćemo rešavati, važno je da znamo koga taj problem pogađa, na koji način, koliko utiče na druge ljude, koji je uzrok problema kao i ko je odgovoran za rešavanje izabranog problema.

KONTROLNA LISTA ZA IZBOR PROBLEMA I PITANJAI

Kontrolna lista se koristi za upoređivanje pitanja ili razvoj sopstvenih kriterijuma. Za odgovor „da“ dobija se jedan poen, dok odgovor „ne“ ostaje bez poena. Problemi ili pitanja sa većim brojem poena poseduju potencijal za višestruke pozitivne ishode (lista uzeta sa Midwest Academy).
Problem / Pitanje A Problem / Pitanje B Problem / Pitanje C Da li će rešavanja problema ili pitanja
1. Dovesti do stvarnog napretka u životu ljudi?
2. Dati ljudima osećaj sopstvene moći?
3. Izgraditi snažne i dugostrajne organizacije i izmeniti odnose moći?
4. Podići svest o odnosima moći i demokratskim pravima?
5. Biti u stanju da se izbori sa izazovima?
6. Ostvariti širok uticaj?
7. Ostvariti dubok uticaj?
8. Moći da se lako prenese drugima i razume?
9. Dati mogućnost učenja o politici i uključivanja u nju?
10. Imati jasne ciljeve javnog zastupanja?
11. Imati jasan vremenski rok?
12. Biti takvo da ne dovede do podela u potencijalnom biračkom telu?
13. Izgraditi odgovorno rukovodstvo?
14. Biti u skladu sa vašim vrednostima i vizijom?
15. Obezbediti mogućnosti prikupljanja sredstava?
16. Povezati lokalna pitanja sa globalnim pitanjima i makropolitičkim kontekstom?