stranice

Inicijative

Građanski budžeti
Građanski budžeti Građanski budžeti na jasan i razumljiv način objašnjava u koje svrhe se koristi novac iz budžeta i ima za cilj da informiše građane i da ih zainteresuje da učestvuju u procesu donošenja budžeta i da prate kako se budžet troši. vise »
Open Budget Survey
Open Budget Survey je uporedna analiza i ispitivanje koje ocenjuje da li vlade dozvoljavaju javni pristup budžetskim informacijama i daju priliku javnosti da učestvuje u procesu donošenja budžeta na nacionalnom nivou. vise »
Građani za prosperitet
Građani za prosperitet (gradjanizaprosperitet.rs)- mreža lokalnih jedinica koja se zalaže za niže poreze, manju regulaciju i vladavinu prava. Do sada su obrazovane tri lokalne jedinice u Kragujevcu, Nišu i Staroj Pazovi. vise »
Libertarijanski klub-LIBEK
Libek (libek.org.rs) je obrazovni centar i organizacija koja se javno zalaže za tržišne reforme i vladavinu prava od 2008. godine. Libek je od samog osnivanja počeo da održava različite obrazovne programe za srednjoškolce, studente i angažovane građane. Od prošle godine počeli smo da se bavimo i konkretnim predlozima političkih i ekonomskih promena u Srbiji. Kao centralna vise »
Ispitivanje transparentnosti budžeta
Međunarodni projekat Ispitivanje transparentnosti bud žeta, u kojem je učestvovala i Transparentnost Srbija, ima dva široko rasprostranjena cilja. Prvi je namenjen da pomogne istraživačima iz nevladinih organizacija da pravilno razumeju i primene odabrane međunarodne primere dobre prakse na situaciju u njihovim zemljama. Drugi, upitnik je namenjen povezivanju istraživačkih napora civilnog društva na temu transparentnosti budžeta vise »
Biro za društvena istaživanja BIRODI
Biro za društvena istaživanja BIRODI Biro za društvena istraživanja nevladina je, neprofitna „think thank“ organizacija osnovana 2005. godine sa ciljem da stvori okruženje održivog demokratskog, socijalno – ekonomskog, pravičnog razvoja društva. Stručnjaci u oblasti društvenih i političkih nauka okupljeni u Birou za društvena istraživanja objektivnim i preciznim evidentiranjem društvenih, političkih, ekonomskih i kulturnih procesa i vise »
Odbor za ljudska prava Niš
Odbor za ljudska prava Niš Adresa: Obrenovićeva bb, TPC Kalča, II sprat, L-B-39, 18000 Niš Tel: +381 18 526 232, Fax: +381 18 526 233, e-mail: office@chrin.org website: www.chrin.org.rs O organizaciji: Odbor za ljudska prava Niš je nepolitičko, nevladino, neprofitno udruženje građana/ki osnovano 27. jula 1999. godine i registrovano 9. marta 2000. godine. Odbor za vise »
Centar za razvoj neprofitnog sektora – CRNPS
Centar za razvoj neprofitnog sektora (CRNPS) je dobrovoljno, nezavisno, nevladino i nedobitno udruženje građana osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja civilnog društva i neprofitnog sektora u Srbiji, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, obrazovanja, informisanja, socijalne zaštite i borbe protiv korupcije. Ciljevi Centra su: istraživanje i obezbeđivanje uslova za razvoj i unapređivanje položaja vise »
Udruženje građana SRETENJE Požega
Vizija Srbija u kojoj svaki pojedinac ima pravo na kvalitetan život. Misija Poboljšanje kvaliteta života svakog pojedinca kroz aktivnosti u oblasti socijalne zaštite, pravne regulative i stvaranja preduslova za međusektorsku saradnju. Projekti: Programsko finansiranje u opštini Požega Imam pravo i hoću da znam Pokreni se i promeni okolnosti u kojima živiš Participacija građana Resurs centar vise »
Koalicija za nadzor javnih finansija
Zašto Koalicija? Učešće građana u kreiranju javnih politika jedan je od stubova na kojima počivaju uspešna demokratska društva. Pravo građana da učestvuju u vođenju javnih poslova demokratski je standard i jedno od temeljnih načela Saveta Evrope. Jedan od najefikasnijih načina za podizanje učešća građana u definisanju i nadgledanju javnih politika je uključivanje građana u budžetski vise »
Fiskalni monitor
Fiskalni monitor je servis koji prati prihode i rashode svih opština u Srbiji. Želja nam je da građanima omogućimo jednostavan, tačan i besplatan prikaz tokova novca u njihovim gradovima. Cilj nam je da podstaknemo građane da uzmu aktivno učesće u oblastima koji se tiču trošenja njihovog novca. Hoćemo da podstaknemo aktivnu diskusiju o kvantitetu i vise »
Mreža za političku odgovornost
Pozivamo državu na transparentnost i odgovornost prema građanima. Očekujemo svrsishodnost trošenja budžetskog novca. Tražimo odgovore na pitanja – ko, šta, kada, zašto, gde i kako raspoređuje ili troši naš novac. Ukazujemo na nelogičnost odluka od javnog značaja. Zahtevamo tačne i pravovremene informacije! Ohrabrujemo sve one koji bi da se suprotstave neobaveštenosti i neznanju. Otvoreni smo vise »
Skockajte budžet
Ovo je prvi web portal koji se od 2010. godine bavi monitoringom javnih finasija u Srbiji. Nastao je kako rezultat pionirskog projekta „Oko javnih finasija“ koji su zajednički sprovodili BIRN Srbija i Prokoncept. Rezultati ovog projekta su ustanovljavanje godišnjeg Nacionalnog budžetskog foruma kao referentne javne debate u procesu donošenja budžeta Republike Srbije, produkcija Analize svrsishodnosti vise »
Odbrani novčanik
Fiskalna koalicija 'Odbrani novčanik' – alijansa koja okuplja organizacije sa sličnim ciljevima kao što su niži porezi, manja javna potrošnja i obuzdavanje rasta javnog duga. vise »
Algoritam antikorupcije
Centar za primenjene evropske studije – CPES, uz podršku Instituta za održive zajednice i Fondacije za otvoreno društvo, pokrenuo je projekat pod nazivom Algoritam anti-korupcije. Ideja ovog projekta je da se mapiraju sve institucije koje imaju nadležnosti u suzbijanju korupcije, te da se na jasan i pregledan način utvrdi koliko je ovaj sistem koherentan, efikasan vise »
Antikorupcija
Prisustvovanje pretresima i uključivanje civilnog društva i građana u praćenje toka postupaka za krivična dela sa elementima korupcije JUKOM promoviše kao model legitiminog „pritiska” na sve aktere krivičnih postupaka da što odgovornije pristupaju svojim ulogama. Primeri dobre prakse iz EU i regiona, iskustva sa suđenja, pregled i analiza odabranih predmeta i zaključci sa panel diskusija vise »
Izveštaji nezavisnih tela – od identifikacije problema do njihovog rešavanja
Korupcija je odavno prepoznata od strane građana i vlada kao jedan od najvećih problema društva u Srbiji i uspeh u borbi protiv korupcije se smatra jednim od glavnih zadataka u kontekstu približavanja EU. Srbija je uspostavila nekoliko nezavisnih institucija (Poverenik za informacije, Ombudsman, Vrhovna revizorska insitutcija, Agencija za borbu protiv korupcije) sa nadležnostima za sprovođenje vise »
Sistem monitoringa i evaluacije performansi javnih nabavki u Srbiji
Transparentnost Srbija je opredeljena da razvije bencmarking, monitoring i sistem evaluacije performansi javnih nabavki u Srbiji. Vodeca ideja je da se obezbedi alat koji se može koristiti i za procenu trenutnog sistema javnih nabavki i promene tog sistema tokom vremena. Metodologija za procenu sistema javnih nabavki je napor ka stvaranju jedinstvenog sredstva za procenu karakteristika i vise »
Antikorupcijsko savetovalište (ALAC)
Jedan od razloga zbog kojeg borba protiv korupcije ne daje za sada pune rezultate jeste činjenica da mnogi građani koji se sa ovom pojavom suočavaju ne poznaju u dovoljnoj meri pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju u takvim slučajevima, ili pak nemaju dovoljno poverenja u rad institucija koje bi te probleme trebalo da rešavaju. vise »
CRINIS Zapadnog Balkana
Transparentnost – Srbija započela sprovođenje novog međunarodnog istraživačkog projekta „KRINIS (CRINIS) Zapadni balkan – Osvetljavanje tokova novca u politici“. Ovaj projekat sprovodimo kao predstavnik Transparency International u Republici Srbiji. Transparency International ovaj regionalni projekat sprovodi uz podršku Norveškog ministrastva spoljnih poslova. Ovo međunarodno istraživanje do sada je sprovedeno u zemljama Centralne i Južne vise »
Prati pare!
Pare u budžetu su pare svih nas. Svako od nas ima pravo da tačno zna šta se, kada i kako finansira našim parama. Zato smo pokrenuli portal Prati pare! na kojem pratimo koliko se novca izdvaja za koje projekte, da li se i kako oni realizuju i da li građani imaju koristi od njih.Portal Prati vise »