stranice

Pitanja i odgovori

PITANJA

Najčešće postavljana pitanja

  1. Šta su javne nabavke male vrednosti?
  2. Može li država da proglasi bankrot?
  3. Ko donosi budžet u nekoj opštini/gradu?
  4. Kako se troši novac iz budžeta male opštine u odnosu na velike?
  5. Kako do prioriteta u trošenju budžetskog novca?
  6. Kako da kontrolišemo troškove lokalne samouprave?
  7. Da li gradovi raspolažu novcem prikupljenim od PDV-a?
Šta su budžetski suficit i deficit i kako nastaju
Kako nastaje budžetski deficit ili suficit?


Šta je poreska evazija?
Šta je poreska evazija i kako ona utiče na budžet?


Šta je javni, a šta spoljni dug?
Šta je javni, a šta spoljni dug?


Šta je budžetski limit?
Šta se određuje budžetskim limitom?


Ko donosi budžet u nekoj opštini/gradu?
Često čujemo da su devizne rezerve smanjene za određen iznos predstavljen u milionima evra. Šta sve spada u devizne rezerve i čemu one služe?


Više od tri ponude kod javne nabavke male vrednosti
Da li prilikom javne nabavke male vrednosti do 400 000 dinara naručilac treba da primi još neku ponudu koja je stigla na njihovu adresu u slučaju da su već dobili tri ponude? Šta se dešava ako je četvrta ponuda povoljnija od one tri koje su već uzeli?


Rodno budžetiranje
Šta je rodno budžetiranje?


Prava ponuđača u postupku javne nabavke
Da li je naručilac u postupku malih nabavki u obavezi da objavi koje je ponudjače pozvao da dostave svoje ponude i da li je dovoljna samo jedna ponuda kako bi se zaključio ugovor nabavke male vrednosti ili je potrebno da ponudu dostave svi pozvani ponuđači?


Nadležnosti članova Upravnih odbora
Koja je odgovornost, zamenika predsednika upravnog odbora indirektog korisnika budžeta čiji je osnivač opština?


Na šta smeju da se potroše pare od ekološke takse?
Da li je jasno utvrđena namena sredstava prikupljenih od ekološke takse i ko njima raspolaže?


Mogu li građani da učestvuju u pravljenju budžeta svog grada?
Mogu li građani da učestvuju u pravljenju budžeta svog grada ili opštine?


Licence kod javnih nabavki
Da li kod male javne nabavke mogu da učestvujem kao pravno lice ako posedujem izvođačku licencu 412 a naručilac traži izvođacku licencu 410 ili 411?


Kаko se određuje koliki iznos novcа od porezа dobijа neki grаd ili opštinа?
Na koji način se obezbeđuju sredstva jedinicama lokalne samouprave?


Koje vrste poreza postoje u Srbiji?
Zanima me kako se uvode porezi u Srbiji i koje vrste poreza postoje?


Koje su delatnosti javnih preduzeća?
Čime se bave javna preduzeća?


Koja su ovlašćenja načelnika opštinske uprave u odobravanju trošenja budžetskih sredstava?
Koja su ovlašćenja načelnika opštinske uprave u odobravanju trošenja budžetskih sredstava (pored naloga za isplatu zarada zaposlenih i tekućih popravki – koja plaćanja može da odobrava)?


Ko kreira budžet?
Ko kreira budžet (ko su ljudi koji u Srbiji sastavljaju finalni predlog budžeta)?


Kako se popunjava manjak u budžetu?
Interesuje me koje opcije državi stoje na raspolaganju kada treba da se popuni manjak u budžetu?


Kako gradovi osnivaju javna preduzeća?
Kako gradovi osnivaju javna preduzeća?


Kako da svrsishodnije trošimo javne resurse?
Nesvrsishodno trošenje javnih resursa: Molim vas ukažite na samo jedan instrument kako to da promenimo i da utičemo na svrsishodnije trošenje novca na dobrobit većine građana Srbije.


Kako da kontrolišemo troškove lokalne samouprave?
Da li je moguće otvoriti kancelarije – ili za početak odrediti poverenike za svaki okrug u Srbiji, koji će pratiti investicije i trošenje budžetskih sredstava lokalnih samouprava i budžetskih korisnika; i izveštavati o tome?


Javne nabavke u Mesnim zajednicama
Da li predsednik Mesne zajednice može da raspiše javnu nabavku male vrednosti?


Fiskalni savet
Šta je Fiskalni savet i čemu služi?


Finansiranje javnih preduzeća iz budžeta
Dа li jаvnа preduzećа imаju prаvo nа pаre iz budžetа ili ne?


Da li je kod malih javnih nabavki neophodno dobiti tri ponude?
Dobili smo od pokrajine podršku za usluge, za koje je neophodno raspisati malu nabavku. Pitanje:da li je neophodno da ta tri ponuđača koje pozivamo, pošalju svoje ponude, to jest, šta da radimo, ako dobijemo samo jednu ponudu od tri prozvanih?


Da li udruženja građana imaju obavezu da raspišu jabne nabavke?
Da li udruženja građana imaju obavezu da raspišu javne nabavke male vrednosti prilikom kupovine kancelarijskog materijala ako je ta vrednost na godišnjem nivou do 10 000 dinara ili za kupovinu goriva ako je vrednost na godišnjem nivou do 100 000 dinara?


Da li su udruženja građana obavezna da primenjuju Zakon o javnim nabavkama
Da li udruženja građana (socijalno-humanitarne i invalidske organizacije) po novom Zakonu o javnim nabavkama imaju obavezu da postupaju po istom?


Da li javna preduzeća imaju pravo na pare iz budžeta ili ne?
Da li javna preduzeća imaju pravo na pare iz budžeta ili ne?


Centralizovane javne nabavke
Šta su centralizovane javne nabavke?